Key English Filipino
specialAchievs Special Achievements Special Achievements
onboardingAchievs Onboarding Achievements Onboarding Achievements
modalAchievement Achievement! Achievement!
special Special Special
site Site Site
help Help Help
user User User
market Market Market
newSubscriberItem You have new <span class="notification-bold-blue">Mystery Items</span> You have new <span class="notification-bold-blue">Mystery Items</span>
subscriberItemText Each month, subscribers will receive a mystery item. It becomes available at the beginning of the month. See the wiki's 'Mystery Item' page for more information. Kada buwan, ang mga naka-subscribe ay makakatanggap ng mystery item. Ito ay nagiging available sa umpisa ng buwan. Tignan ang pahinang 'Mystery Item' ng wiki para sa karagdagang impormasyon.
all All All
none None None
more <%= count %> more <%= count %> more
and and and
submit Submit Submit
close Close Close
saveAndClose Save & Close Save & Close
saveAndConfirm Save & Confirm Save & Confirm
cancel Cancel Cancel
congratulations Congratulations! Pagbati!