Key English Vietnamese
set Set Set
equipmentType Type Loại
klass Class Chức nghiệp
groupBy Group By <%= type %> Nhóm theo <%= type %>
classBonus (This item matches your class, so it gets an additional 1.5 Stat multiplier.) (Vật phẩm này trùng khớp với chức nghiệp của bạn, vì vậy điểm Chỉ số của nó sẽ tăng 1.5 lần.)
classArmor Class Armor Giáp Chức năng
featuredset Featured Set <%= name %> Set Ưa Chuộng <%= name %>
mysterySets Mystery Sets Set Bí ẩn
gearNotOwned You do not own this item. Bạn không sở hữu vật phẩm này.
noGearItemsOfType You don't own any of these. Bạn không sở hữu bất kỳ cái nào trong số này.
noGearItemsOfClass You already have all your class equipment! More will be released during the Grand Galas, near the solstices and equinoxes. Bạn đã có tất cả trang bị chức nghiệp rồi! Thêm nhiều trang bị sẽ được ra mắt trong suốt Grand Galas, gần hạ chí, đông chí, xuân phân, thu phân.
classLockedItem This item is only available to a specific class. At level 10 or above, you can change your class under the User icon > Settings > Character Build! Vật phẩm này chỉ dành cho một chức nghiệp đặc biệt. Đổi chức nghiệp của bạn bằng cách bấm vào kí hiệu người dùng > Cài đặt > Xây dựng nhân vật!
tierLockedItem This item is only available once you've purchased the previous items in sequence. Keep working your way up! Vật phẩm này chỉ có thể mua sau khi bạn đã mua các vật phẩm thấp hơn. Hãy cố gắng!
sortByType Type Loại
sortByPrice Price Giá
sortByCon CON CON
sortByPer PER PER
sortByStr STR STR
sortByInt INT INT
weapon weapon vũ khí