Key English Vietnamese
defaultHabit1Text Productive Work (Click the pencil to edit) Làm việc năng suất (Bấm vào hình bút chì để sửa)
defaultHabit2Text Eat Junk Food (Click the pencil to edit) Ăn Đồ Ăn Vặt (Bấm vào hình bút chì để sửa)
defaultHabit3Text Take the Stairs/Elevator (Click the pencil to edit) Đi Thang Bộ/Thang Máy (Bấm vào hình bút chì để sửa)
defaultHabit4Text Add a task to Habitica Thêm một công việc vào Habitica
defaultHabit4Notes Either a Habit, a Daily, or a To Do Một Thói quen, một Việc hàng ngày, hoặc Việc cần làm
defaultTodo1Text Join Habitica (Check me off!) Tham gia Habitica (Tích vào tôi!)
defaultTodoNotes You can either complete this To Do, edit it, or remove it. Bạn có thể bấm hoàn thành Việc Cần Làm này, sửa, hay xoá nó.
defaultReward1Text 15 minute break 15 phút giải lao
defaultReward2Text Reward yourself Tự thưởng cho bản thân mình
defaultReward2Notes Watch TV, play a game, eat a treat, it's up to you! Xem tivi, chơi game hoặc ăn cái gì đó, tất cả tùy vào bạn!
defaultTag1 Work Công việc
defaultTag2 Exercise Tập luyện
defaultTag3 Health + Wellness Sức khỏe + Sức lực
defaultTag4 School Trường học
defaultTag5 Teams Theo đội
defaultTag6 Chores Việc vặt
defaultTag7 Creativity Sáng tạo
workHabitMail Process email Xử lí email
workDailyImportantTask Most important task >> Worked on today’s most important task Những công việc quan trọng >> Làm những công việc quan trọng nhất trong ngày
workDailyImportantTaskNotes Tap to specify your most important task Chạm vào để xác định những công việc quan trọng nhất của bạn