Key English Tagalog
defaultHabit1Text Productive Work (Click the pencil to edit) Produktibong Gawain (Pindutin ang lapis para baguhin)
defaultHabit2Text Eat Junk Food (Click the pencil to edit) Kumain ng Junk Food (Pindutin ang lapis para baguhin)
defaultHabit3Text Take the Stairs/Elevator (Click the pencil to edit) Gamitin ang Hagdan/Eskalador (Pindutin ang lapis para baguhin)
defaultHabit4Text Add a task to Habitica Magdagdag ng tungkulin sa Habitica
defaultTodo1Text Join Habitica (Check me off!) Sumali sa Habitica (Markahan mo ako!)
defaultReward1Text 15 minute break 15 minutong pahinga
defaultReward2Text Reward yourself Gantimpalaan mo ang iyong sarili
defaultReward2Notes Watch TV, play a game, eat a treat, it's up to you! Manood ng TV, maglaro, kumain, ikaw ang bahala!
defaultTag1 Work Trabaho
defaultTag2 Exercise Ehersisyo
defaultTag3 Health + Wellness Kalusugan
defaultTag4 School Paaralan
defaultTag5 Teams Grupo
defaultTag6 Chores Gawaing-Bahay
defaultTag7 Creativity Pagkamalikhain