Key English Tagalog
defaultHabit1Text Productive Work (Click the pencil to edit) Produktibong Gawain (Pindutin ang lapis para baguhin)
defaultHabit2Text Eat Junk Food (Click the pencil to edit) Kumain ng Junk Food (Pindutin ang lapis para baguhin)
defaultHabit3Text Take the Stairs/Elevator (Click the pencil to edit) Gamitin ang Hagdan/Eskalador (Pindutin ang lapis para baguhin)
defaultHabit4Text Add a task to Habitica Magdagdag ng tungkulin sa Habitica
defaultHabit4Notes Either a Habit, a Daily, or a To Do Maski Kaugalian, Pang-Araw-Araw, o To-Do
defaultTodo1Text Join Habitica (Check me off!) Sumali sa Habitica (Markahan mo ako!)
defaultTodoNotes You can either complete this To Do, edit it, or remove it. Maaaring kumpletuhin ang To-Do na ito, baguhin, o tanggalin ito.
defaultReward1Text 15 minute break 15 minutong pahinga
defaultReward2Text Reward yourself Gantimpalaan mo ang iyong sarili
defaultReward2Notes Watch TV, play a game, eat a treat, it's up to you! Manood ng TV, maglaro, kumain, ikaw ang bahala!
defaultTag1 Work Trabaho
defaultTag2 Exercise Ehersisyo
defaultTag3 Health + Wellness Kalusugan
defaultTag4 School Paaralan
defaultTag5 Teams Grupo
defaultTag6 Chores Gawaing-Bahay
defaultTag7 Creativity Pagkamalikhain
workHabitMail Process email
workDailyImportantTask Most important task >> Worked on today’s most important task
workDailyImportantTaskNotes Tap to specify your most important task