Key English Galician
defaultHabit1Text Productive Work (Click the pencil to edit) Traballo Productivo (Pulsa no lapis para editar)
defaultHabit2Text Eat Junk Food (Click the pencil to edit) Comer Comida Basura (Pulsa o lapis para editar)
defaultHabit3Text Take the Stairs/Elevator (Click the pencil to edit) Usar as escaleiras / o ascensor (Pulsa no lapis para editar)
defaultHabit4Text Add a task to Habitica Add a task to Habitica
defaultHabit4Notes Either a Habit, a Daily, or a To Do Unha Habitude, unha Tarefa Diaria ou unha Tarefa Pendente
defaultTodo1Text Join Habitica (Check me off!) Unirse a Habitica (Conta comigo!)
defaultTodoNotes You can either complete this To Do, edit it, or remove it. Podes completar esta Tarefa, editala ou sacala.
defaultReward1Text 15 minute break descanso de 15 minutos
defaultReward2Text Reward yourself Reward yourself
defaultReward2Notes Watch TV, play a game, eat a treat, it's up to you! Watch TV, play a game, eat a treat, it's up to you!
defaultTag1 Work Traballo
defaultTag2 Exercise Exercicio
defaultTag3 Health + Wellness Saúde + Benestar
defaultTag4 School Escola
defaultTag5 Teams Equipos
defaultTag6 Chores Quefaceres
defaultTag7 Creativity Creatividade
workHabitMail Process email Leer emails
workDailyImportantTask Most important task >> Worked on today’s most important task Tarefa máis importante>> Traballei na tarefa máis importante de hoxe
workDailyImportantTaskNotes Tap to specify your most important task Toca para especificar a túa tarefa máis impotante