Key English Filipino
workTodoProject Work project >> Complete work project Work project >> Kumpletuhin ang work project
workTodoProjectNotes Tap to specify the name of your current project + set a due date! Pindutin upang tukuyin ang iyong kasalukuyang proyekto + magtakda ng petsa!
exerciseHabit 10 min cardio >> + 10 minutes cardio 10 min cardio >> + 10 minutes cardio
exerciseDailyText Stretching >> Daily workout routine Stretching >> Araw-araw na workout routine
exerciseDailyNotes Tap to choose your schedule and specify exercises! Pindutin upang pumili ng iyong iskedyul at magtiyak ng mga exercises!
exerciseTodoText Set up workout schedule Magtakda ng iskedyul ng workout
exerciseTodoNotes Tap to add a checklist! Pindutin upang magdagdag ng listahan!
healthHabit Eat Health/Junk Food Kumain ng Masustansyang/Junk Food
healthDailyText Floss Mag-floss
healthDailyNotes Tap to make any changes! Pindutin upang gumawa ng mga pagbabago!
healthTodoText Schedule check-up >> Brainstorm a healthy change Mag-iskedyul ng check-up >> Mag-brainstorm ng masustansyang pagbabago
healthTodoNotes Tap to add checklists! Pindutin upang magdagdag ng mga listahan!
schoolHabit Study/Procrastinate Mag-aral/Mag-procrastinate
schoolDailyText Finish homework Tapusin ang takdang aralin
schoolDailyNotes Tap to choose your homework schedule! Pindutin upang pumili ng iyong iskedyul sa takdang aralin!
schoolTodoText Finish assignment for class Tapusin ang takdang aralin para sa klase
schoolTodoNotes Tap to name the assignment and choose a due date! Pindutin upang pangalanan ang nakatakdang gawain at pumili ng takdang petsa!
selfCareHabit Take a short break Magpahinga
selfCareDailyText 5 minutes of quiet breathing 5 minuto ng tahimik na paghinga
selfCareDailyNotes Tap to choose your schedule! Pindutin upang pumili ng iyong iskedyul!