Key English Swedish
lowHealthTips2 Buy a Health Potion from the Rewards column to restore 15 Health Points. Köp en Hälsobrygd från belöningskolumnen för att återställa 15 hälsopoäng.
cannotRevive Cannot revive if not dead Du kan inte återupplivas om du inte är död
losingHealthWarning Careful - You're Losing Health! Var försiktig - Du förlorar din hälsa!
dontDespair Don't despair! Ta det bara lugnt!
losingHealthWarning2 Don't let your Health drop to zero! If you do, you'll lose a level, your Gold, and a piece of equipment. Låt inte din hälsa falla ner på noll! Om du gör det, förlorar du en nivå, Guld och en del av din utrustning.
goodLuck Good luck! Lycka till!
lowHealthTips4 If a Daily isn't due on a certain day, you can disable it by clicking the pencil icon. Om en Daglig uppgift inte behöver göras på en viss dag, så kan du avaktivera uppgiften genom att klicka på pennan.
lowHealthTips3 Incomplete Dailies hurt you overnight, so be careful not to add too many at first! Ofärdiga Dagliga uppgifter skadar dig under natten, så var försiktig så att du inte lägger till för många till en början!
dyingOftenTips Is this happening often? <a href='https://habitica.fandom.com/wiki/Death_Mechanics#Strategies_for_Staying_Alive' target='_blank'>Here are some tips!</a> Händer detta ofta? <a href='https://habitica.fandom.com/wiki/Death_Mechanics#Strategies_for_Staying_Alive' target='_blank'>Här är några tips!</a>
lowHealthTips1 Level up to fully heal! Nå nästa nivå för att återfå all hälsa!
losingHealthQuickly Losing Health quickly? Tappar du hälsa snabbt?
refillHealthTryAgain Refill Health & Try Again Fyll på din hälsa & försök igen
toRegainHealth To regain Health: För att återfå din hälsa:
deathPenaltyDetails You lost a Level, your Gold, and a piece of Equipment, but you can get them all back with hard work! Good luck--you'll do great. Du tappade en nivå, ditt Guld, och en del av din utrustning, men du kan få tillbaka allt genom hårt arbete! Lycka till - du kommer att klara det.
lostAllHealth You ran out of Health! Din hälsa är slut!