Key English Vietnamese
communityGuidelinesWarning Please keep in mind that your Display Name, profile photo, and blurb must comply with the <a href='https://habitica.com/static/community-guidelines' target='_blank'>Community Guidelines</a> (e.g. no profanity, no adult topics, no insults, etc). If you have any questions about whether or not something is appropriate, feel free to email <%= hrefBlankCommunityManagerEmail %>! Vui lòng chú ý rằng Tên hiển thị, Ảnh đại diện và Lời tự giới thiệu của bạn phải tuân theo <a href='https://habitica.com/static/community-guidelines' target='_blank'>Quy Tắc Chung</a> (như là không nói tục, không đề cập đến các vấn đề người lớn, không xúc phạm, v.v...). Nếu bạn băn khoăn liệu một thứ gì đó có phù hợp không, đừng ngần ngại đặt câu hỏi về địa chỉ email <%= hrefBlankCommunityManagerEmail %>!
profile Profile Tài khoản
avatar Customize Avatar Tạo hình nhân vật
editAvatar Edit Avatar Chỉnh sửa Ảnh đại diện
noDescription This Habitican hasn't added a description. Người chơi Habitica này chưa thêm phần miêu tả.
noPhoto This Habitican hasn't added a photo. Người chơi Habitica này chưa thêm ảnh.
other Other Khác
fullName Full Name Tên đầy đủ
displayName Display name Tên hiển thị
changeDisplayName Change Display Name Thay đổi Tên hiển thị
newDisplayName New Display Name Tên hiển thị Mới
displayBlurbPlaceholder Please introduce yourself Xin tự giới thiệu về bạn
photoUrl Photo Url Url ảnh
imageUrl Image Url Url hình
inventory Inventory Túi đồ
social Social Cộng đồng
lvl Lvl Cấp
buffed Buffed Được tăng
bodyBody Body Thân
size Size Kích thước