Key English Filipino
communityGuidelinesWarning Please keep in mind that your Display Name, profile photo, and blurb must comply with the <a href='https://habitica.com/static/community-guidelines' target='_blank'>Community Guidelines</a> (e.g. no profanity, no adult topics, no insults, etc). If you have any questions about whether or not something is appropriate, feel free to email <%= hrefBlankCommunityManagerEmail %>! Alalahanin na ang iyong Display Name, profile photo, at blurb ay dapat sumusunod sa <a href='https://habitica.com/static/community-guidelines' target='_blank'>Community Guidelines</a> (hal. walang lapastangang pananalita, walang pangmatandang paksa, walang pag-iinsulto, etc). Kung mayroon pang mga katanungan patungkol man o hindi sa kung ano ang naaangkop, huwag mag-alangang mag-email sa <%= hrefBlankCommunityManagerEmail %>!
profile Profile Profile
avatar Customize Avatar I-customize ang Avatar
editAvatar Edit Avatar I-edit ang Avatar
noDescription This Habitican hasn't added a description. Ang Habitican na ito ay hindi nagdagdag ng deskripsyon.
noPhoto This Habitican hasn't added a photo. Ang Habitican na ito ay hindi pa naglalagay ng kanyang litrato.
other Other Other
fullName Full Name Buong Pangalan
displayName Display name Display name
changeDisplayName Change Display Name Change Display Name
newDisplayName New Display Name New Display Name
displayBlurbPlaceholder Please introduce yourself Ipakilala ang iyong sarili
photoUrl Photo Url Photo Url
imageUrl Image Url Image Url
inventory Inventory Inventory
social Social Social
lvl Lvl Lvl
buffed Buffed Buffed
bodyBody Body Body
size Size Size