Key English Filipino
accent Accent Accent
allocateConPop Add a Point to Constitution Add a Point to Constitution
allocateIntPop Add a Point to Intelligence Add a Point to Intelligence
allocatePerPop Add a Point to Perception Add a Point to Perception
allocateStrPop Add a Point to Strength Add a Point to Strength
communityGuidelinesWarning Please keep in mind that your Display Name, profile photo, and blurb must comply with the <a href='https://habitica.com/static/community-guidelines' target='_blank'>Community Guidelines</a> (e.g. no profanity, no adult topics, no insults, etc). If you have any questions about whether or not something is appropriate, feel free to email <%= hrefBlankCommunityManagerEmail %>! Alalahanin na ang iyong Display Name, profile photo, at blurb ay dapat sumusunod sa <a href='https://habitica.com/static/community-guidelines' target='_blank'>Community Guidelines</a> (hal. walang lapastangang pananalita, walang pangmatandang paksa, walang pag-iinsulto, etc). Kung mayroon pang mga katanungan patungkol man o hindi sa kung ano ang naaangkop, huwag mag-alangang mag-email sa <%= hrefBlankCommunityManagerEmail %>!
allocated Allocated Allocated
allocatedPoints Allocated Points Allocated Points
noDescription This Habitican hasn't added a description. Ang Habitican na ito ay hindi nagdagdag ng deskripsyon.
noPhoto This Habitican hasn't added a photo. Ang Habitican na ito ay hindi pa naglalagay ng kanyang litrato.
purchasePetItemConfirm This purchase would exceed the number of items you need to hatch all possible <%= itemText %> pets. Are you sure? Ang pagbili nito ay lalagpas sa bilang ng gamit na kailangan mo upang ma-hatch ang mga posibleng <%= itemText %> alaga. Sigurado ka ba?
animalSkins Animal Skins Animal Skins
changeClassConfirmCost Are you sure you want to change your class for 3 Gems? Are you sure you want to change your class for 3 Gems?
distributePointsPop Assigns all unallocated Stat Points according to the selected allocation scheme. Assigns all unallocated Stat Points according to the selected allocation scheme.
classAllocationPop Assigns more Points to the Stats important to your Class. Assigns more Points to the Stats important to your Class.
taskAllocationPop Assigns Points based on the Strength, Intelligence, Constitution, and Perception categories associated with the tasks you complete. Assigns Points based on the Strength, Intelligence, Constitution, and Perception categories associated with the tasks you complete.
evenAllocationPop Assigns the same number of Points to each Stat. Assigns the same number of Points to each Stat.
autoEquipBattleGear Auto-equip new gear Auto-equip new gear
autoAllocation Automatic Allocation Automatic Allocation
backAccess Back Access. Back Access.