Key English Vietnamese
challenge Challenge Thử thách
challengeDetails Challenges are community events in which players compete and earn prizes by completing a group of related tasks. Thử thách là những sự kiện cộng đồng, cho phép người chơi tham gia tranh tài và giành giải thưởng bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến một nhóm.
brokenChaLink Broken Challenge Link Sai đường link đến Thử Thách
brokenTask Broken Challenge Link: this task was part of a challenge, but has been removed from it. What would you like to do? Sai đường link đến Thử Thách: công việc này từng là một phần của thử thách, nhưng đã được dỡ bỏ. Bạn muốn làm gì?
keepIt Keep It Giữ lại
removeIt Remove It Xóa
removeTasks Remove Tasks Xóa Công việc
brokenChallenge Broken Challenge Link: this task was part of a challenge, but the challenge (or group) has been deleted. What to do with the orphan tasks? Sai đường link đến Thử Thách: công việc này từng là một phần của thử thách, nhưng thử thách (hoặc nhóm) đã bị xoá. Bạn muốn làm gì với những công việc con?
challengeCompleted This challenge has been completed, and the winner was <span class="badge"><%- user %></span>! What to do with the orphan tasks? Thử thách này đã được hoàn thành, và người chiến thắng là <span class="badge"><%- user %></span>! Bạn muốn làm gì với những công việc con?
unsubChallenge Broken Challenge Link: this task was part of a challenge, but you have unsubscribed from the challenge. What to do with the orphan tasks? Sai đường link đến Thử Thách: công việc này từng là một phần của thử thách, nhưng bạn đã dỡ đăng kí cho thử thách. Bạn muốn làm gì với những công việc con?
challenges Challenges Những thử thách
endDate Ends Kết thúc
selectWinner Select a winner and close the challenge: Chọn một người chiến thắng và kết thúc thử thách:
endChallenge End Challenge Kết thúc thử thách
filter Filter Bộ lọc
filters Filters Bộ lọc
groups Groups Nhóm
category Category Danh mục
membership Membership Hội viên
ownership Ownership Quyền sở hữu