Key English Galician
challenge Challenge Desafío
challengeDetails Challenges are community events in which players compete and earn prizes by completing a group of related tasks. Os Desafíos son eventos da comunidade nos que xugadores competen e ganan premios ao completar un grupo de tarefas relacionadas.
brokenChaLink Broken Challenge Link O Enlace ao Desafío non funciona
brokenTask Broken Challenge Link: this task was part of a challenge, but has been removed from it. What would you like to do? O Enlace ao Desafío non funciona: esta tarefa formaba parte dun desafío, pero quitárona. Que queres facer?
keepIt Keep It Gardala
removeIt Remove It Quitala
removeTasks Remove Tasks Sacar Tarefas
brokenChallenge Broken Challenge Link: this task was part of a challenge, but the challenge (or group) has been deleted. What to do with the orphan tasks? O Enlace ao Desafío non funciona: esta tarefa formaba parte dun desafío, pero eliminouse o desafío (ou o grupo). Que queres facer coas tarefas orfas?
challengeCompleted This challenge has been completed, and the winner was <span class="badge"><%- user %></span>! What to do with the orphan tasks? Este desafío completouse, e @ gañador(a) era <span class="badge"><%- user %></span>! Que facemos coas tarefas orfas?
unsubChallenge Broken Challenge Link: this task was part of a challenge, but you have unsubscribed from the challenge. What to do with the orphan tasks? O Enlace ao Desafío non funciona: esta tarefa formaba parte dun desafío, pero abandoaches o desafío. Que facemos coas tarefas orfas?
challenges Challenges Desafíos
endDate Ends Remata
selectWinner Select a winner and close the challenge: Selecciona @ gañador(a) e pecha o desafío:
endChallenge End Challenge Acabar Desafío
filter Filter Filtrar
filters Filters Filtros
groups Groups Grupos
category Category Categoría
membership Membership Afiliación
ownership Ownership Propiedade