Key English Filipino
challenge Challenge Hamon
challengeDetails Challenges are community events in which players compete and earn prizes by completing a group of related tasks. Ang mga hamon ay mga okasyong pangkomunidad kung saan ang mga manlalaro ay nagpapaligsahan at nakakukuha ng mga premyo sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isang lipon ng mga gawain.
brokenChaLink Broken Challenge Link Sirang Link ng Hamon
brokenTask Broken Challenge Link: this task was part of a challenge, but has been removed from it. What would you like to do? Sirang Link ng Hamon: ang gawaing ito ay naging parte ng isang hamon, ngunit inalis na doon. Ano ang nais mong gawin?
keepIt Keep It Panatilihin Ito
removeIt Remove It Alisin Ito
brokenChallenge Broken Challenge Link: this task was part of a challenge, but the challenge (or group) has been deleted. What to do with the orphan tasks? Sirang Link ng Hamon: ang gawaing ito ay naging parte ng isang hamon, ngunit ang hamon (o grupo) ay inalis na. Ano ang gagawin sa mga inabandonang gawain??
challengeCompleted This challenge has been completed, and the winner was <span class="badge"><%- user %></span>! What to do with the orphan tasks? Ang hamong ito ay nakumpleto na, at ang nanalo ay si <span class="badge"><%- user %></span>! Ano ang gagawin sa mga inabandonang gawain?
unsubChallenge Broken Challenge Link: this task was part of a challenge, but you have unsubscribed from the challenge. What to do with the orphan tasks? Sirang Link ng Hamon: ang gawaing ito ay naging parte ng isang hamon kung saan ikaw ay nag-unsubscribe. Ano ang gagawin sa mga inabandonang gawain?
challenges Challenges Mga Hamon
endDate Ends Nagtatapos
selectWinner Select a winner and close the challenge: Pumili ng nanalo at isara ang hamon:
endChallenge End Challenge Tapusin ang Hamon
filter Filter Pansala
filters Filters Mga Pansala
groups Groups Mga Grupo
category Category Kategorya
membership Membership Membership
ownership Ownership Pagmamay-ari
participating Participating Lumalahok