Key English Vietnamese
tutorial_todos_1 Use To Do's to keep track of tasks you need to do just once. Sử dụng Việc cần làm để theo dõi những công việc mà bạn chỉ cần làm một lần.
tutorial_todos_2 If your To Do has to be done by a certain time, set a due date. Looks like you can check one off — go ahead! Nếu Việc cần làm của bạn cần được hoàn thành bởi một thời gian nhất định, thiết lập Thời hạn cuối. Trông có vẻ như bạn có thể đánh dấu một cái đó — tiến lên nào!