Key English Vietnamese
tutorial_dailies_2 Be careful — if you miss one, your avatar will take damage overnight. Checking them off consistently brings great rewards! Hãy cẩn thận — nếu bạn quên một việc, nhân vật đại diện của bạn sẽ bị thương lúc qua đêm. Đánh dấu chúng đều đặn sẽ mang lại những phần thưởng to lớn!
tutorial_rewards_1 Buy gear for your avatar with the gold you earn! Mua trang bị cho nhân vật của bạn bằng số vàng bạn kiếm được!
tutorial_habits_2 Every time you do a positive Habit, tap the + to get experience and gold! Mỗi lần bạn làm một Thói quen tốt, chạm vào dấu + để nhận Điểm kinh nghiệm và Vàng!
tutorial_habits_1 First up is Habits. They can be positive Habits you want to improve or negative Habits you want to quit. Đầu tiên là Thói quen. Chúng có thể là Thói quen tốt bạn muốn cải thiện hay Thói quen xấu bạn muốn bỏ.
tutorial_habits_4 Give it a shot! You can explore the other task types through the bottom navigation. Xem chúng đi nào! Bạn có thể khám phá nhiều loại công việc hơn nữa thông qua thanh điều hướng ở dưới.
tutorial_overview Here we are! I’ve filled out some tasks for you based on your interests. Try adding a few of your own. You can edit any task by tapping the title. Đây rồi! Tôi đã thêm vào một số Công việc dựa trên sở thích của bạn. Thử thêm một vài cái của bạn đi nào. Bạn có thể chỉnh sửa bất kì Công việc nào bằng việc chạm vào tiêu đề.
tutorial_todos_2 If your To Do has to be done by a certain time, set a due date. Looks like you can check one off — go ahead! Nếu Việc cần làm của bạn cần được hoàn thành bởi một thời gian nhất định, thiết lập Thời hạn cuối. Trông có vẻ như bạn có thể đánh dấu một cái đó — tiến lên nào!
tutorial_habits_3 If you slip up and do a negative Habit, tapping the - will reduce your avatar’s health to help you stay accountable. Nếu bạn sa ngã và làm một Thói quen xấu, chạm vào dấu - sẽ giảm máu nhân vật đại diện của bạn và giữ cho bạn có trách nhiệm.
tutorial_dailies_1 Make Dailies for time sensitive tasks that need to be done on a regular schedule. Công việc hằng ngày dành cho những công việc nhạy cảm về thời gian mà cần được hoàn thành trong một lịch trình thường xuyên.
tutorial_skills Skills are special abilities that have powerful effects! Tap on a skill to use it. It will cost Mana (the blue bar), which you earn by checking in every day and by completing your real-life tasks. Check out the FAQ in the menu for more info! Kĩ năng là những khả năng đặc biệt có những hiệu ứng mạnh mẽ! Chạm vào một Kĩ năng để sử dụng chúng. Nó sẽ tiêu tốn Mana (thanh màu xanh), thứ mà bạn kiếm được bằng việc đăng nhập hằng ngày và hoàn thành những công việc đời thực của bạn. Xem ở FAQ để có thêm nhiều thông tin!
tutorial_stats Tap the gray button to allocate lots of your stats at once, or tap the arrows to add them one point at a time. Chạm vào nút màu xám để phân bố nhiều Chỉ số của bạn trong một lần, hoặc chạm vào mũi tên để thêm chúng một điểm một lần.
tutorial_tasks_complete That's all for now. If you need a reminder, check the FAQ section. Đó là tất cả rồi đó. Nếu bạn cần được nhắc lại, xem mục FAQ.
tutorial_party This is where you and your friends can hold each other accountable to your goals and fight monsters with your tasks! Đây là nơi bạn và bạn bè của mình có thể giữ tính trách nhiệm cho nhau để tiến tới những mục tiêu và chiến đấu với quái vật bằng những Công việc của bạn!
tutorial_todos_1 Use To Do's to keep track of tasks you need to do just once. Sử dụng Việc cần làm để theo dõi những công việc mà bạn chỉ cần làm một lần.
tutorial_tavern Welcome to the Tavern, a public, all-ages chatroom! Here you can chat about productivity and ask questions. Have fun! Chào mừng tới Quán rượu, một phòng trò chuyện mở cho tất cả mọi lứa tuổi! Ở đây bạn có thể nói về năng suất và hỏi chuyện nhau. Vui vẻ nhé!
tutorial_rewards_2 You can also make real-world Custom Rewards based on what motivates you. Bạn còn có thể tạo Phần thưởng Tự chọn ở đời thực dựa vào thứ gì thúc đẩy bạn.