Key English Bulgarian
tutorial_overview Here we are! I’ve filled out some tasks for you based on your interests. Try adding a few of your own. You can edit any task by tapping the title. Готово! Въведох няколко задачи, според интересите Ви. Опитайте да добавите още няколко, ако искате. Можете да редактирате всяка задача като докоснете заглавието ѝ.
tutorial_habits_1 First up is Habits. They can be positive Habits you want to improve or negative Habits you want to quit. Първо, навиците. Те могат да са положителни — тоест такива, каквито искате да си създадете или затвърдите, и отрицателни — от които искате да се откажете.
tutorial_habits_2 Every time you do a positive Habit, tap the + to get experience and gold! Всеки път, когато извършите нещо, което е положителен навик, докоснете знака +, за да получите опит и злато!
tutorial_habits_3 If you slip up and do a negative Habit, tapping the - will reduce your avatar’s health to help you stay accountable. Ако се отпуснете и направите нещо, което е лош навик, докоснете знака - и героят Ви ще загуби малко здраве — това ще Ви държи отговорни за действията си.
tutorial_habits_4 Give it a shot! You can explore the other task types through the bottom navigation. Опитайте! Можете да разгледате и другите видове задачи чрез бутоните отдолу.
tutorial_dailies_1 Make Dailies for time sensitive tasks that need to be done on a regular schedule. Създайте ежедневни задачи за онези неща, които трябва да се правят редовно или по график.
tutorial_dailies_2 Be careful — if you miss one, your avatar will take damage overnight. Checking them off consistently brings great rewards! Внимавайте! Ако пропуснете някоя ежедневна задача, героят Ви ще загуби здраве в края на деня. Не пропускайте да ги отмятайте и ако сте постоянен/а, ще получите страхотни награди!
tutorial_rewards_1 Buy gear for your avatar with the gold you earn! Купувайте екипировка за героя си със златото, което печелите!
tutorial_rewards_2 You can also make real-world Custom Rewards based on what motivates you. Можете и да си създадете реални персонализирани награди, в зависимост от това какво Ви мотивира.
tutorial_tasks_complete That's all for now. If you need a reminder, check the FAQ section. Това е всичко засега. Ако искате да си припомните нещо, погледнете раздела с ЧЗВ.
tutorial_skills Skills are special abilities that have powerful effects! Tap on a skill to use it. It will cost Mana (the blue bar), which you earn by checking in every day and by completing your real-life tasks. Check out the FAQ in the menu for more info! Уменията са специални способности, които имат мощни ефекти! Докоснете умение, за да го използвате. Това ще Ви струва мана (синята лента), която се възстановява при влизане в играта всеки ден, както и кагато изпълнявате задачите от истинския си живот. Прегледайте ЧЗВ в менюто за повече информация!
tutorial_party This is where you and your friends can hold each other accountable to your goals and fight monsters with your tasks! Тук е мястото, където заедно с приятелите си можете взаимно да се държите отговорни за изпълнението на целите си, както и да се биете срещу чудовища със задачите си!
tutorial_tavern Welcome to the Tavern, a public, all-ages chatroom! Here you can chat about productivity and ask questions. Have fun! Добре дошли в кръчмата — обществено място за разговори, достъпно за хора от всички възрасти! Тук можете да разговаряте за продуктивността си и да задавате въпроси. Приятно прекарване!
tutorial_stats Tap the gray button to allocate lots of your stats at once, or tap the arrows to add them one point at a time. Докоснете сивия бутон, за да разпределите по много от точките си наведнъж, или докоснете стрелките, за да добавяте по една точка.