Key English Vietnamese
profile_pets_and_mounts Pets & Mounts Thú cưng & Thú cưỡi
profile_pets_found Pets Found Thú cưng Đã có
profile_mounts_tamed Mounts Tamed Thú cưỡi Đã có
profile_loading_data Loading member data… Đang tải dữ liệu thành viên…
profile_send_message_to Send message to %s Gửi tin nhắn tới %s
profile_message_sent_to Message sent to %s Tin nhắn đã gửi tới %s
profile_level Level: Cấp độ:
profile_class_bonus Class-Bonus: Hiệu ứng Chức nghiệp:
profile_allocated Allocated: Phân Bố:
profile_achievements Achievements Những thành tựu