English Vietnamese
21-Day Streaks Chuỗi 21 ngày liên tục
Accept chấp nhận
achievement thành tựu
Achievements Những thành tựu
Active Kích hoạt
Allocate Phân bổ
Armoire Rương đồ
avatar nhân vật đại diện
Background Hình nền
badge Huy hiệu
Badges những Huy hiệu
beast master bậc thầy huấn luyện thú
Body Thân thể
Browser Trình duyệt
buff hiệu ứng
cancel Hủy
Categories Chuyên mục
challenge thử thách
challenges thử thách
character nhân vật đại diện