English Polish
Mystic Hourglass Mistyczna Klepsydra
Nephrite Archer Set Zestaw Łucznika Nefrytu
Nephrite Bow Łuk Nefrytu
Oddballs Quest Misja Cudaków
Party drużyna
Pets Chowańce
Polaris Set Zestaw Polarny
Seafoam Piana Morska
Seasonal Achievements Sezonowe Osiągnięcia
Shadow Master Set Zestaw Mistrza Cieni
Tap Dotknij
Terms of Service Warunki korzystania z Usług
Velociraptor Welociraptor
World Boss Boss Świata