English Czech
ability dovednost
check off odškrtnout
dailies každodenní úkoly
daily každodenní úkol
habit návyk
inventory inventář
party družina
Quest Výprava
skill schopnost